Koiran, kissan tai fretin kanssa Ukrainasta Suomeen

 

Lyhyesti

Säännöt koskeva koiria, kissoja tai frettejä, jotka voivat kantaa mm. raivotautia eli rabiesta.

Säännöt eivät koske muita kotieläimiä.

Koiran, kissan tai fretin kanssa tulee asioida kolmen päivän sisällä Suomeen saapumisesta eläinlääkärissä, missä viimeistään

 • annetaan koiralle madotus ekinokokkia vastaan
 • koiralta, kissalta tai fretiltä otetaan verikoe ja tehdään rabies eli raivotaudin vasta-ainetesti
 • koiralle, kissalle tai fretille annetaan rabiesrokotus
 • koiralle, kissalle tai fretille asetetaan tarvittaessa mikrosiru

Lisäksi eläimen pitää olla 30 päivää karanteenissa ilman kontaktia perheen ulkopuolisiin eläimiin tai ihmisiin. Koiraa saa ulkoiluttaa vain hihnassa ja läheistä kontaktia oman perheen ulkopuolisiin eläimiin ja ihmisin tulee välttää.

 

Ukrainasta omistajiensa kanssa saapuvat lemmikit saavat poikkeusaikana tulla maahan ilman ennakkohakemusta tai lupaa. Ukrainasta lemmikin kanssa tulevan pitäisi itse ilmoittaa tulostaan Tullille.

 

Ukrainasta saapuvien koirien tulee saada mieluiten heti Suomen rajalla ekinokokkilääkitys. Näitä saa ilmaiseksi tulliviranomaisilta.

Vaihtoehtoisesti apteekista voi ostaa reseptivapaasti esim. Drontal nimisen valmisteen, jossa oleellisinta on, että lääke sisältää pratsikvanteeli nimistä vaikuttavaa ainetta. Kertamadotus riittää.

Frettejä, kissoja ja muita eläimiä ei tarvitse madottaa.

 

Matolääkkeen antamisen jälkeen koirien ulosteet tulee kerätä erittäin huolellisesti ainakin yhden vuorokauden ajan ekinokokkiloisen leviämisen estämiseksi.

Järjestyslain (27.6.2003/612) nojalla Suomessa koirien ulosteet tulee joka tapauksessa aina kerätä pois taajamien hoidetuilta alueilta.

 

Lemmikin omistajien tulee olla yhteydessä paikalliseen eläinlääkäriin kolmen vuorokauden sisällä maahan saapumisen jälkeen, jotta maahantuontivaatimuksiin sisältyvä mikrosirutus, rabies vasta-ainetesti, raivotautirokotus ja ekonokokkimadotus voidaan tehdä.

Tutkimukset ja toimenpiteet voidaan tehdä Riihimäen vastaanottokeskuksessa.

Vaihtoehtona monet kaupungin- ja kunnaneläinlääkärit sekä useat yksityiset eläinlääkäriasemat tekevät tarvittavat tutkimukset ja toimenpiteet usein ilmaiseksi. Eläinlääkäriketju Evidensia rahoittaa tutkimukset Care Fund säätiön kautta, yksityiset eläinlääkäriasemat toimivat hyvää hyvyyttään ilmaiseksi. Eläinlääkäreiden tukkuliike Prevett on tarjoutunut avustamaan hankinnoissa, kuten lääkkeissä ja tarvikkeissa (mm. ruiskut ja neulat). Vasta-aineverikokeiden tutkimisessa avustavat ilmaiseksi mm. Laboklin, Movet ja Ruokaviraston laboratorio, joka kylläkin lupaa tuloksen vasta n.2 viikon viiveellä eli selkeästi hitaammin kuin kaupalliset toimijat Movet ja Laboklin.

 

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry ylläpitää Helsingin Kalliossa osoitteessa Teollisuuskatu 9 keskusta maahan saapuneille ukrainalaisille. Keskuksesta tulijat saavat asiointiapua, neuvontaa, palveluohjausta, tarpeiden kartoitusta, henkistä tukea, ruoka- ja vaateapua sekä mahdollista kuljetusapua. Apukeskus on avoinna maanantaista lauantaihin klo 12-17.30.

 

Ukrainasta saapuville lemmikeille pitää järjestää vähintään 30 päivän eristys raivotautirokotuksen jälkeen, jolloin he eivät saa olla tekemisisissä perheen ulkopuolisten eläinten tai ihmisten kanssa.

 

Riihimäen vastaanottokeskukseen majoitetaan alkaen 5.4.22 keskitetysti Ukrainan pakolaisia, joilla on mukanaan lemmikki. Lemmikin omistajalla on mahdollisuus viettää eristysaika yhdessä eläimen kanssa. Siellä lemmikki saa Ruokaviraston terveysohjeistuksen mukaista hoitoa.

Vastaanottokeskukset järjestävät lemmikeille eläinlääkärin.

Vastaanottokeskusten yhteystiedot: https://migri.fi/vastaanottokeskukset

 

Sairastapauksissa kaupunkien valvontaeläinlääkärit ja Yliopistollisen eläinsairaalan eläinlääkärit lääkitsevät Ukrainasta tulleita lemmikkejä veloituksetta. Lääkintää ja hoitoa voi hankkia myös yksityiseltä eläinlääkäriltä, mutta se voi olla maksullista.

 

Maahantuontirajoitusten lievennykset eivät koske rescue-koiria eivätkä kaupallisesti Suomeen myytäviä koiria. Lievennykset koskevat vain Ukrainalaisten pakolaisten omia lemmikkejä.

Ukrainalaislemmikkien lisäksi lievennykset koskevat myös Venäjältä palaavien Suomen ja muiden maiden kansalaisten lemmikkieläimiä, mutta eivät Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisten lemmikkejä.

 

Terveydenhuoltoon on otettava heti yhteys, jos Ukrainasta tuotu lemmikki pääsee puremaan ihmistä.

 

Coming from Ukraine with a pet dog, cat or ferret to Finland

 

Briefly:

The rules apply to dogs, cats or ferrets that can carry e.g. rabies.

The rules do not apply to other pets.

You must bring your pet within three days of arriving in Finland to the vet, where

 • dogs are given a deworming against echinococcus
 • dogs, cats and ferrets are taken a blood sample for rabies antibody testing
 • dogs, cats and ferrets receive a rabies vaccination
 • dogs, cats and ferrets get a microchip, if necessary

In addition, the animal must be quarantined for 30 days without contact with animals or people outside the family. Dog must be walked on a leash and close contact with animals and people outside your own family should be avoided.

 

Pets arriving from Ukraine with their owners may exceptionally enter the country without prior application or permission. Anyone coming from Ukraine with a pet should report their arrival to customs themselves.

 

Dogs arriving from Ukraine should preferably receive echinococcal medication immediately at the Finnish border. These are available free of charge from the customs authorities.

Alternatively, you can buy a medicine called Drontal from a pharmacy without a prescription, in which the most important thing is that the medicine contains an active substance called praziquantel. A single deworming is enough.

Ferrets, cats and other animals do not need to be dewormed.

 

After administration of the deworming medication, dog faeces should be collected very carefully for at least one day to prevent the spread of echinococcus.

In any case, according to the Public Order Act (27 June 2003/612), dog faeces must always be collected in suburbs and thrown in a trash can.

 

Pet owners should contact a veterinarian within three days of entering the country to perform the microchipping, rabies antibody test, rabies vaccination, and deworming.

These are defined in the import requirements.

Examinations and measures can be performed at the Riihimäki refugee camp / reception center.

As an alternative, many city and municipal veterinarians, as well as several private veterinary clinics, often perform the necessary examinations and procedures free of charge. The veterinary chain Evidensia funds the research through the Care Fund Foundation, private veterinary centers operate oftentimes for free. Prevett, a veterinary wholesaler, has offered to assist with purchases such as medicines and supplies (including syringes and needles). In the examination of antibody blood tests the laboratory companies Laboklin, Movet and the Finnish Food Safety Authority provide the test itself for free. Finnish Food Safety Authority promises the result with a delay of about 2 weeks, which is clearly slower than the commercial operators Movet and Laboklin.

 

The Association of Ukrainians in Finland maintains a center for Ukrainians. It is located in Kallio, Helsinki, at Teollisuuskatu 9. Visitors receive transactional assistance, counseling, service guidance, needs mapping, mental support, food and clothing assistance, and possible transportation assistance. The help center is open Monday to Saturday from 12:00 to 17:30.

 

Pets arriving from Ukraine must be isolated for at least 30 days after rabies vaccination, in which case they must not come into contact with animals or people outside the family.

 

From 5.4.22, Ukrainian refugees with pets will be accommodated centrally in the Riihimäki reception center, if they can not be accommodated by private persons such as friends or family. The pet owner has the opportunity to spend isolation time with the animal. There, the pet receives treatment in accordance with the Finnish Food Safety Authority’s health guidelines.

Reception centers will arrange a vet for pets.

Contact information for reception centers: https://migri.fi/vastaanottokeskukset

 

In cases of a pet’s illness, city veterinarians (Kaupungineläinlääkäri), municipal vets (Kunnaneläinlääkäri) and in Helsinki veterinarians of the University Veterinary Hospital treat pets from Ukraine free of charge. Medicine and treatment can also be obtained from a private veterinarian, but it will be subject to a fee.

 

Reliefs from import restrictions do not apply to rescue dogs or dogs sold commercially in Finland. The measures of help apply only to pets of Ukrainian refugees.

In addition to Ukrainian pets, it also applies to pets of Finnish and non-Russian citizens returning from Russia, but not to Russian or Belarusian citizens.

 

Health care must be contacted immediately if a pet imported from Ukraine gets bitten.

 

 

Приїжджаємо з України з домашнім собакою, кішкою чи тхором до Фінляндії

 

UKRAINIAN TRANSLATED FROM ENGLISH BY GOOGLE, SORRY IF THERE ARE MISTAKES!

 

коротко:

Правила поширюються на собак, котів або тхорів, які можуть носити, напр. сказ.

Правила не поширюються на інших домашніх тварин.

Ви повинні привести свого вихованця протягом трьох днів після прибуття до Фінляндії до ветеринара, де

 • собакам проводять дегельмінтизацію проти ехінокока
 • у собак, котів і тхорів беруть кров для визначення антитіл до сказу
 • собаки, коти та тхори отримують щеплення від сказу
 • собакам, котам та тхору при необхідності отримують мікрочіп

Крім того, тварину необхідно помістити на карантин на 30 днів без контакту з тваринами або людьми поза сім’єю. Вигулювати собаку потрібно на повідку, а також уникати тісного контакту з тваринами та людьми, які не є у вашій родині.

 

Домашні тварини, які прибувають з України разом зі своїми власниками, можуть у виняткових випадках в’їхати в країну без попередньої заяви чи дозволу. Кожен, хто приїжджає з України з домашнім улюбленцем, повинен сам повідомити про прибуття на митницю.

 

Собакам, які прибувають з України, бажано отримувати ліки від ехінококу відразу на фінському кордоні. Їх можна отримати в митних органах безкоштовно.

Крім того, ви можете придбати в аптеці без рецепта ліки під назвою Дронтал, в якому головне, щоб ліки містило діючу речовину празиквантел. Досить однієї дегельмінтизації.

Тхорів, кішок та інших тварин дегельмінтизувати не потрібно.

 

Після введення препарату від глистів собачі фекалії слід дуже обережно збирати протягом принаймні однієї доби, щоб запобігти поширенню ехінокока.

У будь-якому випадку, відповідно до Закону про громадський порядок (27 червня 2003/612), собачі фекалії завжди потрібно збирати в передмістях і викидати в смітник.

 

Власники тварин повинні зв’язатися з ветеринаром протягом трьох днів після в’їзду в країну для проведення мікрочіпування, тесту на антитіла до сказу, вакцинації проти сказу та дегельмінтизації.

Вони визначені в вимогах до імпорту.

Обстеження та заходи можуть бути проведені в таборі / центрі прийому біженців Рійхімякі.

Як альтернатива, багато міських та муніципальних ветеринарів, а також декілька приватних ветеринарних клінік часто проводять необхідні обстеження та процедури безкоштовно. Ветеринарна мережа Evidensia фінансує дослідження через Care Fund Foundation, приватні ветеринарні центри часто працюють безкоштовно. Prevett, ветеринарний оптовий продавець, запропонував свою допомогу в закупівлі ліків та витратних матеріалів (включаючи шприци та голки). При дослідженні аналізів крові на антитіла лабораторні компанії Laboklin, Movet та Управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії надають сам тест безкоштовно. Управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії обіцяє результат із затримкою приблизно на 2 тижні, що явно повільніше, ніж у комерційних операторів Movet та Laboklin.

 

Асоціація українців у Фінляндії має центр для українців. Він розташований у Калліо, Гельсінкі, за адресою Teollisuuskatu 9. Відвідувачі отримують допомогу в транзакціях, консультації, консультації з обслуговування, картографування потреб, психічну підтримку, допомогу в харчуванні та одягу, а також можливу допомогу в транспортуванні. Довідковий центр працює з понеділка по суботу з 12:00 до 17:30.

 

Домашні тварини, які прибули з України, повинні бути ізольовані не менше ніж на 30 днів після вакцинації від сказу, у цьому випадку вони не повинні контактувати з тваринами чи людьми поза сім’єю.

 

З 5.4.22 українські біженці з домашніми тваринами розміщуватимуться централізовано в центрі прийому Ріїхімякі, якщо їх не зможуть розмістити приватні особи, наприклад, друзі чи родина. Власник вихованця має можливість провести час із твариною на самоізоляції. Там тварина отримує лікування відповідно до рекомендацій Управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії.

Приймальні центри організують ветеринара для домашніх тварин.

Контактна інформація для центрів прийому: https://migri.fi/vastaanottokeskukset

 

У разі захворювання домашніх тварин міські ветеринари (Kaupungineläinlääkäri), муніципальні ветеринари (Kunnaneläinlääkäri), а в Гельсінкі ветеринари Університетської ветеринарної лікарні безкоштовно лікують домашніх тварин з України. Ліки та лікування також можна отримати у приватного ветеринара, але це буде платним.

 

Звільнення від обмежень на імпорт не поширюються на собак-рятувальників або собак, які комерційно продаються у Фінляндії. Заходи допомоги поширюються лише на домашніх тварин українських біженців.

Крім українських домашніх тварин, це також стосується домашніх тварин громадян Фінляндії та неросійських, які повертаються з Росії, але не громадян Росії чи Білорусі.

 

У разі укусу домашньої тварини, привезеної з України, необхідно негайно звернутися до медичної допомоги.

 

 

Eläinlääkäri, veterinarian

Eva Kaisti

eva.kaisti@veteva.vet